Rajasthan

Rajasthan 2017-06-07T18:01:01+00:00
  • Jaipur-Jodhpur     4 Nights / 5 Days @ 5000 Per Student

  • Jaipur-Jodhpur-Jaisalmer     5 Nights / 6 Days @ 6000 Per Student

  • Jaipur-Udaipur-Jodhpur     5 Nights / 6 Days @ 6000 Per Student

  • Jipur-Udaipur-Jodhpur-Jaisalmer     6 Nights / 7 Days @ 7000 Per Student

  • Jaipur-Udaipur-Mountabu     5 Nights / 6 Days @ 6000 Per Student

  • Jaipur-Udaipur-Mountabu-Jodhpur     6 Nights / 7 Days @ 7000 Per Student

  • Jaipur-Ajmer-Pushkar-Udaipur-Mountabu- Jodhpur-Osia-Jaisalmer     8 Nights / 9 Days @ 10000 Per Student

  • Mountabu-Mehsana     4 Nights / 5 Days @ 5000 Per Student

  • Udaipur-Mehsana     4 Nights / 5 Days @ 5000 Per Student